دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : فریدون   ثابت قدم

پست الکترونیکی : fsabet@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی هوا-فضا

فریدون ثابت قدم

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

^